تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم تیر ۱۳۹۰

ابتدا کلمات آهنگین زیر را به ترتیب از چپ به راست بنویسید:

افدپس افدپس دپس دپس پس پس اس اس

حال به جای" اس" - "پس"- "دپس" و "افدپس" به ترتیب s وpsوdpsو fdps قرار دهیدتا به شکل زیر درآید:

s, s, p s, p s, d p s, d p s, f d p s, f d p s

حال برای  sها از سمت چپ به ترتیب از 1 -2-3-4- 5

و برای p ها از 2 به بعد

و برای dها از 3 به بعد 

و برای f ها از 4 به بعد ضریب قرار دهید تا ترتیب زیر بدست آید:

1s 2 s 2 p 3 s 3 p 4 s 3 d 4 p 5 s 4d 5 p 6 s 4 f 5d 6 p 7 s 5 f 6d 7 pارسال توسط لیلا حامد فارمدی

اسلایدر